Carzara

Testo di Vincenzo Consolo e musiche di Daniele Prestigiacomo

Càrzara fabbricata a l’Ucciarduni.
Ca cu la fici sappi ben fari;
attornu attornu cc’è lu bastiuni,
cci su’ li finistreddi pr’affacciari.
Tempu di stati ci coci lu suli,
tempu di ‘nvernu nun si cci po’ stari.
Su’ carzaratu ‘nta stu cammaruni,
me matri veni e ‘un cci pozzu parrari.