Carzara

Testo di Vincenzo Consolo e musiche di Daniele Prestigiacomo Càrzara fabbricata a l’Ucciarduni.Ca cu la fici sappi ben fari;attornu attornu cc’è lu bastiuni,cci su’ li finistreddi pr’affacciari.Tempu di stati ci coci lu suli,tempu di ‘nvernu nun si cci po’ stari.Su’ carzaratu ‘nta stu cammaruni,me matri veni e ‘un cci pozzu parrari.