Viva viva u vinu

Da “Barunissa di Carini” – di G. Prestigiacomo e F. Cusumano

VINCENZU
Senpr’accussì mi piaci campari
cu beddi donni e assai dinari
cu li viddani a li me cumanni
putissi almemu campari cent’anni.
Di sti tirreni sugnu patruni
La Grua Vincenzu lu baruni
e stu mé nomi cu senti si scanta
lassamu stari ca ora si canta.

Viva viva u vinu ru Piratu
AMICI
Natri’un l’avemu mancu tastatu
Vincenzu
Viva viva u vinu ru Parminteddu
Amici
Mi nni vivissi puru un tineddu
Vincenzu
Viva, viva u vinu ra ciachia
Amici
E cu lu tasta prestu pazzia
Vincenzu
Viva ‘u vinu pistatu cu li peri,
forza picciotti: vivemu arreri.
Vincenzu
Lu munnu ntornu comu firria
chista é sicuru la testa mia
leggiu mi sentu comu n’aceddu
vulari supra lu me casteddu
Ma l’ura é tarda é quasi notti
comu un liuni mi sentu forti
ma sti discursi lassamu stari
e a lu vinu turnamu a cantari
Viva viva u vinu r’u Piratu